www.mokrouse.cz
Home> 9. okrsek> Pravidla
HOME SBOR OBEC 9. OKRSEK SPORT VIDEO FOTKY KONTAKT
Pravidla soutěže „Ligy 9.okrsku“ v roce 2022
9. okrsek
Úvod
Aktivy
Soutěže
Liga 9. okrsku
Pravidla
Kontakty
Plameňák
 • Zakládající SDH: Chválenice, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Sedlec, Starý Plzenec, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Želčany
 • Soutěž „Liga 9. okrsku“ je organizována v kategorii muži a ženy, od roku 2012 se rozšiřuje o přihlášená SDH z 5. okrsku Štěnovice, od roku 2018 se dále rozšiřuje o SDH Chlum
 • Do Ligy 9.okrsku se zařazují pouze soutěže pořádané SDH v působnosti 9. a 5.okrsku a SDH Chlum
 • Soutěž je organizačně řízena okrskovým aktivem 9. okrsku, tj. vedením okrsku společně se zástupci všech SDH 9.okrsku Starý Plzenec a zúčastněných SDH z 5.okrsku Štěnovice (na okrskových aktivech 9.okrsku budou řešeny případné úpravy, změny či upřesnění pravidel).
 • Účastníky soutěže mohou být soutěžní družstva SDH pouze z 9.okrsku Starý Plzenec a přihlášená SDH z 5.okrsku Štěnovice a SDH Chlum. Pro rok 2022 jsou to Chválenice, Letkov, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Sedlec, Starý Plzenec, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Želčany, Robčice, Štěnovice, Štěnovický Borek, Útušice, Nebílovy a Chlum.
 • Každé SDH, jehož družstva se soutěže účastní, uhradí vklad na pořízení cen pro obě kategorie pro ročník 2022 ve výši 600,-Kč za SDH. Z tohoto vkladu budou pořízeny i ceny pro Ligu mladých hasičů Plameňák, případně materiál pro pořádání Okrskového kola PS.
 • Hospodaření s finančními prostředky v rámci soutěže „Liga 9.okrsku“ a nákup pohárů a cen bude zajišťovat z pověření okrskového aktivu Ing. Václav Kasl.
 • Hodnotí se všechny soutěže organizované v okrsku v průběhu roku, jejich počet může být v jednotlivých letech různý, v závislosti na případných výročích sborů v okrsku.
 • Počet a místa jednotlivých soutěží budou vždy na začátku roku upřesněna a na okrskovém aktivu 9.okrsku a před započetím soutěže schválena.
 • Každé přihlášené SDH může do programu soutěže „Liga 9.okrsku“ navrhnout pouze jednu jím pořádanou soutěž.
 • • V roce 2022 je do soutěže „Liga 9.okrsku“ zařazeno 10 soutěží:
 • 1 23.4.2022 9.okrsek Starý Plzenec Okrsková soutěž v požárním sportu (st. Nezvěstice)
  2 8.5.2022 Chlum O pohár starosty SDH
  3 28.5.2022 Nezbavětice 15. ročník o Pohár starosty obce
  4 4.6.2022 Šťáhlavice O pohár SDH
  5 11.6.2022 Šťáhlavy 27. ročník Pohár starosty obce
  6 6.8.2022 Mokrouše ZČHL - O pohár obce Mokrouše
  7 13.8.2022 Tymákov O pohár SDH
  8 4.9.2022 Losiná 15. ročník soutěže v PÚ
  9 10.9.2022 Nebílovy 7. ročník soutěže Pohár SDH Nebílovy
  10 24.9.2022 Nezvěstice 20. ročník soutěže Pohár starosty obce
 • Druh a pravidla soutěže určuje pořadatel, tzn. že soutěže mohou mít různá pravidla (platí propozice pořádajícího SDH)
 • Propozice zveřejní pořádající SDH nejméně 14 dní před konáním soutěže prostřednictvím internetových stránek SDH Mokrouše (sdhmokrouse.cz),a to zasláním na e-mailovou adresu urbanek.miroslav@seznam.cz, propozice jednotlivých soutěží budou zároveň ve stejném termínu zasílány Václavu Kaslovi na e-mailovou adresu vaclav.kasl@volny.cz.
 • V případě zrušení, či přesunutí soutěže zejména vzhledem k hygienickým nařízením či nařízeními vlády ČR v souvislosti se zabráněním šíření COVID 19 nahlásí pořádající sbor tuto skutečnost rovněž minimálně 2 týdny před řádným termínem na výše uvedené mailové adresy.
 • V průběhu jednotlivých soutěží bude vždy jeden výtisk propozic právě konané a probíhající soutěže k dispozici v areálu soutěže na pořadatelem určeném místě, které bude soutěžícím družstvům oznámeno na poradě velitelů před zahájením soutěže (např. na výsledkové tabuli, na stolku hlavního rozhodčího, na stolku u komentátora soutěže,…).
 • Oficiální výsledky každé soutěže budou zaslány vždy do pátku následujícího týdne do 24:00 hod po datu konání soutěže Ing. V. Kaslovi na jeho e-mailovou adresu vaclav.kasl@volny.cz, případně poštou (rozhoduje datum podání na poště) nebo osobně po předchozí dohodě. Za včasné odeslání zodpovídá pořádající SDH (starosta sboru). Při nezaslání výsledků soutěže v uvedeném termínu zaplatí pořádající SDH pokutu ve výši 300,-Kč, která bude použita na nákup pohárů a ocenění soutěže „Liga 9.okrsku“.
 • Z oficiálních výsledků jednotlivých soutěží se vždy vytvoří zvláštní pořadí družstev pouze z 9. a z 5.okrsku, přihlášených do soutěže (viz výše), a umístění jednotlivých družstev z takto vytvořeného pořadí bude bodově ohodnoceno.
 • Bodové ohodnocení bude provedeno takto:
 • kategorie muži
  a) při účasti družstev do 10-ti včetně, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány dle následující tabulky:
  1. místo 10 bodů
  2. místo 9 bodů
  3. místo 8 bodů
  4. místo 7 bodů
  5. místo 6 bodů
  6. místo 5 bodů
  7. místo 4 body
  8. místo 3 body
  9. místo 2 body
  10. místo 1 bod
  • b) při účasti více než 10-ti družstev, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány obdobně podle předchozí tabulky s tím, že 1.místo bude hodnoceno počtem bodů shodným s počtem zúčastněných družstev o počtu vyšším než 10 (např. při účasti 13-ti družstev započítávaných do soutěže „Liga 9.okrsku“ obdrží družstvo na 1.místě 13 bodů, družstvo na 2.místě 12 bodů, atd.)
  kategorie ženy
  a) při účasti družstev do 5-ti včetně, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány dle následující tabulky:
  1. místo 5 bodů
  2. místo 4 body
  3. místo 3 body
  4. místo 2 body
  5. místo 1 bod
  b) při účasti více než 5-ti družstev, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány obdobně podle předchozí tabulky s tím, že 1.místo bude hodnoceno počtem bodů shodným s počtem zúčastněných družstev o počtu vyšším než 5 (např. při účasti 7-mi družstev započítávaných do soutěže „Liga 9.okrsku“ obdrží družstvo na 1.místě 7 bodů, družstvo na 2.místě 6 bodů, atd.)
 • Družstvo s neplatným pokusem (nedokončená soutěž) pak získává za účast 1 bod, to neplatí v případě disciplinárního vyloučení družstva ze soutěže.
 • Vítězem se stává družstvo SDH, z 9. nebo 5.okrsku, přihlášené do soutěže (viz výše), které v daném ročníku soutěže „Liga 9.okrsku“ získá nejvyšší počet bodů.
 • Vyhodnocení soutěže a předání pohárů za první tři místa bude provedeno na okrskovém aktivu IX. okrsku následujícím ihned po poslední hodnocené soutěži v roce. Liga bude hodnocena v případě konání minimálně 4 soutěží započtených do ligy.
 • Ocenění družstev bude provedeno následujícím způsobem: 1.místo-putovní pohár, pohár za 1.místo, diplom; 2.místo-pohár za druhé místo, diplom; 3.místo-pohár za 3.místo, diplom; 4. až poslední místo-diplom za umístění.
 • Při rovnosti bodů dvou a více družstev rozhoduje vyšší počet startů v soutěžích Ligy IX. Okrsku.
 • Pokud kterékoliv ze zúčastněných SDH postaví do soutěže více družstev jedné kategorie, budou v soutěži hodnocena jednotlivá družstva samostatně.
 • Při nedostatku závodníků pro postavení družstva je možné, aby maximálně jeden závodník soutěžil za dvě družstva v jedné soutěži současně. Tato skutečnost musí být vždy projednána na poradě velitelů před zahájením soutěže a odsouhlasena všemi přítomnými soutěžními družstvy. Zapůjčený závodník musí být při tom oblečen v dresu svého domovského družstva.
 • Pokud nebude s dvojím startem udělen přítomnými souhlas, smí závodník soutěžit pouze v jednom družstvu.
 • Pokud nebude dvojí start závodníka projednán na poradě velitelů před zahájením soutěže a některý závodník bude startovat za dvě či dokonce za více družstev, nebo bude startovat v jiném než v dresu svého domovského družstva, budou tato družstva diskvalifikována a obdrží 0 bodů.
 • V případě startu muže v družstvu žen bude toto družstvo v Lize 9. okrsku automaticky hodnoceno v kategorii „muži“