www.mokrouse.cz
Home> 9. okrsek> Pravidla
HOME SBOR OBEC 9. OKRSEK SPORT VIDEO FOTKY KONTAKT
Pravidla soutěže „Ligy 9.okrsku“ v roce 2023
9. okrsek
Úvod
Aktivy
Soutěže
Liga 9. okrsku
Pravidla
Kontakty
Plameňák
 • Zakládající SDH: Chválenice, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Sedlec, Starý Plzenec, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Želčany
 • Soutěž „Liga 9. okrsku“ je organizována v kategorii muži a ženy sbory 9. okrsku. Od roku 2012 se rozšiřuje o přihlášená SDH z 5. okrsku Štěnovice, od roku 2018 se dále rozšiřuje o SDH Chlum
 • Do Ligy 9.okrsku se zařazují pouze soutěže pořádané v působnosti SDH uvedených v bodě 2
 • Soutěž je organizačně řízena okrskovým aktivem 9. okrsku, tj. vedením okrsku společně se zástupci všech SDH ucházejících se o účast v soutěži Ligy 9. okrsku. (na okrskových aktivech 9.okrsku budou řešeny případné úpravy, změny či upřesnění pravidel).
 • Účastníky soutěže mohou být soutěžní družstva SDH vymezená odstavcem 2. Pro rok 2023 jsou to Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Sedlec, Starý Plzenec, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Tymákov, Želčany, Nebílovy, Chlum a Robčice. (bude aktualizováno po uzávěrce dne 15.4.2023)
 • 6. Každé SDH, které pořádá soutěž, nebo jehož družstva se soutěže účastní uhradí vklad na pořízení cen pro obě kategorie pro ročník 2023 ve výši 600,-Kč za SDH. Hodnocení družstev sboru v soutěži Ligy 9. okrsku je podmíněno uhrazením tohoto poplatku a to nejpozději před zahájením první soutěže ligy. Z tohoto vkladu budou pořízeny i ceny pro Ligu mladých hasičů Plameňák, případně materiál pro pořádání Okrskového kola PS.
 • Hospodaření s finančními prostředky v rámci soutěže „Liga 9.okrsku“ a nákup pohárů a cen bude zajišťovat z pověření okrskového aktivu Ing. Václav Kasl.
 • Hodnotí se všechny soutěže zařazené do Ligy 9. okrsku v daném roce, jejich počet může být v jednotlivých letech různý, v závislosti na případných výročích sborů v okrsku.
 • Počet a místa jednotlivých soutěží budou vždy na začátku roku upřesněna a na okrskovém aktivu 9.okrsku a před započetím soutěže schválena.
 • Každé přihlášené SDH může do programu soutěže „Liga 9.okrsku“ navrhnout pouze jednu jím pořádanou soutěž.
 • V roce 2023 je do soutěže „Liga 9.okrsku“ zařazeno 12 soutěží:
 • 1 15.4.2023 9.okrsek Starý Plzenec Okrsková soutěž v požárním sportu (st. Nezvěstice)
  2 27.5.2023 Nezbavětice O pohár starosty obce
  3 28.5.2023 Chlum O pohár starosty SDH
  4 10.6.2023 Šťáhlavy 28. ročník Pohár starosty obce
  5 17.6.2023 Šťáhlavice O pohár SDH
  6 22.7.2023 Chválenice Soutěž
  7 5.8.2023 Mokrouše O pohár obce Mokrouše
  8 12.8.2023 Robčice ZČHL
  9 26.8.2023 Tymákov Soutěž
  10 2.9.2023 Losiná 16. ročník soutěže v PÚ
  11 9.8.2023 Nebílovy 8. ročník Pohár SDH Nebílovy
  12 23.9.2023 Nezvěstice 21. ročník Pohár starosty obce
 • Druh a pravidla soutěže určuje pořadatel, tzn. že soutěže mohou mít různá pravidla (platí propozice pořádajícího SDH)
 • Propozice zveřejní pořádající SDH nejméně 14 dní před konáním soutěže prostřednictvím internetových stránek SDH Mokrouše (sdhmokrouse.cz),a to zasláním na e-mailovou adresu urbanek.miroslav@seznam.cz, propozice jednotlivých soutěží budou zároveň ve stejném termínu zasílány Václavu Kaslovi na e-mailovou adresu vaclav.kasl@volny.cz.
 • V případě zrušení, či přesunutí soutěže zejména vzhledem k hygienickým nařízením či nařízeními vlády ČR v souvislosti se zabráněním šíření COVID 19 nahlásí pořádající sbor tuto skutečnost rovněž minimálně 2 týdny před řádným termínem na výše uvedené mailové adresy.
 • V průběhu jednotlivých soutěží bude vždy jeden výtisk propozic právě konané a probíhající soutěže k dispozici v areálu soutěže na pořadatelem určeném místě, které bude soutěžícím družstvům oznámeno na poradě velitelů před zahájením soutěže (např. na výsledkové tabuli, na stolku hlavního rozhodčího, na stolku u komentátora soutěže,…).
 • Oficiální výsledky každé soutěže budou zaslány vždy do pátku následujícího týdne do 24:00 hod po datu konání soutěže Ing. V. Kaslovi na jeho e-mailovou adresu vaclav.kasl@volny.cz, případně poštou (rozhoduje datum podání na poště) nebo osobně po předchozí dohodě. Za včasné odeslání zodpovídá pořádající SDH (starosta sboru). Při nezaslání výsledků soutěže v uvedeném termínu zaplatí pořádající SDH pokutu ve výši 300,-Kč, která bude použita na nákup pohárů a ocenění soutěže „Liga 9.okrsku“.
 • Z oficiálních výsledků jednotlivých soutěží se vždy vytvoří zvláštní pořadí družstev přihlášených do Ligy 9. okrsku (viz výše), a umístění jednotlivých družstev z takto vytvořeného pořadí bude bodově ohodnoceno.
 • Bodové ohodnocení bude provedeno takto:
 • kategorie muži
  a) při účasti družstev do 10-ti včetně, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány dle následující tabulky:
  1. místo 10 bodů
  2. místo 9 bodů
  3. místo 8 bodů
  4. místo 7 bodů
  5. místo 6 bodů
  6. místo 5 bodů
  7. místo 4 body
  8. místo 3 body
  9. místo 2 body
  10. místo 1 bod
  19. b) při účasti více než 10-ti družstev, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány obdobně podle předchozí tabulky s tím, že 1.místo bude hodnoceno počtem bodů shodným s počtem zúčastněných družstev o počtu vyšším než 10 (např. při účasti 13-ti družstev započítávaných do soutěže „Liga 9.okrsku“ obdrží družstvo na 1.místě 13 bodů, družstvo na 2.místě 12 bodů, atd.)
  kategorie ženy
  a) při účasti družstev do 5-ti včetně, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány dle následující tabulky:
  1. místo 5 bodů
  2. místo 4 body
  3. místo 3 body
  4. místo 2 body
  5. místo 1 bod
  b) při účasti více než 5-ti družstev, na základě vytvořeného zvláštního pořadí dle předchozího odstavce, budou body přidělovány obdobně podle předchozí tabulky s tím, že 1.místo bude hodnoceno počtem bodů shodným s počtem zúčastněných družstev o počtu vyšším než 5 (např. při účasti 7-mi družstev započítávaných do soutěže „Liga 9.okrsku“ obdrží družstvo na 1.místě 7 bodů, družstvo na 2.místě 6 bodů, atd.)
 • Družstvo s neplatným pokusem (nedokončená soutěž) pak získává za účast 1 bod, to neplatí v případě disciplinárního vyloučení družstva ze soutěže.
 • Vítězem Ligy se stává přihlášené družstvo SDH, které v daném ročníku soutěže „Liga 9.okrsku“ získá nejvyšší počet bodů.
 • Vyhodnocení soutěže a předání pohárů za první tři místa bude provedeno na okrskovém aktivu IX. okrsku následujícím ihned po poslední hodnocené soutěži v roce. Liga bude hodnocena v případě konání minimálně 4 soutěží započtených do ligy.
 • Ocenění družstev bude provedeno následujícím způsobem: 1.místo-putovní pohár, pohár za 1.místo, diplom; 2.místo-pohár za druhé místo, diplom; 3.místo-pohár za 3.místo, diplom; 4. až poslední místo-diplom za umístění.
 • Při rovnosti bodů dvou a více družstev rozhoduje vyšší počet startů v soutěžích Ligy IX. Okrsku.
 • Pokud kterékoliv ze zúčastněných SDH postaví do soutěže více družstev jedné kategorie, budou v soutěži hodnocena jednotlivá družstva samostatně.
 • Při nedostatku závodníků pro postavení družstva je možné, pokud to umožňují pravidla pořadatele soutěže, aby maximálně jeden závodník soutěžil za dvě družstva v jedné soutěži současně. Tato skutečnost musí být vždy projednána na poradě velitelů před zahájením soutěže a odsouhlasena všemi přítomnými soutěžními družstvy. Zapůjčený závodník musí být při tom oblečen v dresu svého domovského družstva.
 • Pokud nebude s dvojím startem udělen přítomnými souhlas, smí závodník soutěžit pouze v jednom družstvu.
 • Pokud nebude dvojí start závodníka projednán na poradě velitelů před zahájením soutěže a některý závodník bude startovat za dvě či dokonce za více družstev, nebo bude startovat v jiném než v dresu svého domovského družstva, budou tato družstva diskvalifikována a obdrží 0 bodů.
 • V případě startu muže v družstvu žen bude toto družstvo v Lize 9. okrsku automaticky hodnoceno v kategorii „muži“